Sgioba Ceannardais |  Leadership Team:

a’ Bh-uas. L. Stewart – Ceannard na Sgoile | Head Teacher (Acting)

a’ Bh-uas. K. Nic IlleRuaidh – Iar Cheannard Sgoile | Depute Head Teacher 

a’ Bh-uas.  S. Nic an t-Saoir – Iar Cheannard Sgoile | Depute Head Teacher (Acting)

a’ Bh-uas. S. Moore – Prìomh Thidsear  – Na h-Ealain Chruthachail | Principal Teacher – Expressive Arts

a’ Bh-uas. L. NicDhùghaill – Prìomh Thidsear | Principal Teacher

a’ Bh-uas. D. Nicleòid – Manaidsear Gnothachais | Business Manager

Sgioba Rùnaireachd | Administration Team:

a’  Bh-uas. M. Walker

Aa’ Bh-uas. E. Finlayson

Mgr. M. MacPhadraig.

Sgioba nan Tràth Ìrean | Early Level Team:

Sgoil-Àraich | Nursery

a’ Bh-uas. H. Docherty – Oifigear nan Tràth Ìrean | Early Years’ Officer 

a’ Bh-uas. D. Givan – Neach-Obrach nan Tràth Ìrean | Early  Years’ Practitioner

a’ Bh-uas. C. NicNeacail – Neach-Obrach nan Tràth Ìrean | Early  Years’ Practitioner

a’ Bh-uas. D. Sturrock – Neach-Obrach nan Tràth Ìrean | Early  Years’ Practitioner

Mgr. F. Rothach – Neach-Obrach nan Tràth Ìrean | Early  Years’ Practitioner

a’ Bh-uas. M. Baker – Neach-Taic nan Tràth Ìrean | Early Years’ Assistant

Mgr. K. Armstrong – Neach-Obrach nan Tràth Ìrean | Early  Years’ Practitioner


Clas 1:

a’ Bh-uas. E. Leonard – Clas 1C

a’ Bh-uas. F. Bennett – Clas 1/2D

a’ Bh-uas Y. Girvan agus a’ Bh-uas J. Watson – Clas 1M

Sgioba Ìre 1 | Level 1 Team

a’ Bh-uas A.Baxter – Clas 2I

a’ Bh-uas. E. O’Riordan – Clas 2R

a’ Bh-uas. I. NicFhionghain – Clas 3E

a’ Bh-uas. R. NicDhughaill – Clas 3L

a’ Bh-uas F. Nic an Tòisich – Clas 4B

a’ Bh-uas C. McRoberts – Clas 4S

Sgioba  Ìre 2 | Level 2 Team

a’ Bh-uas. E. Grannd – Clas 5B

a’ Bh-uas. C. NicAoidh – Clas 5P

a’ Bh-uas N. NicAmhlaigh – Clas 6C

Mgr. C. MacQueen, a’ Bh-uas. D. NicNeacail, a’ Bh-uas. E. Croall – Clas 6T

a’ Bh-uas. L. NicDhughaill – Clas 7C

a’ Bh-uas. S. Nic an t-Saoir  agus a’ Bh-uas Moore – Clas 7S

NCCT cover: a’ Bh-uas A. Horne

Sgioba-taic Ionnsachaidh | Learning Support Team:

a’ Bh-uas. D. NicNeacail – Gàidhlig | Gaelic

a’  Bh-uas. L. Wilkinson – Beurla | English

a’ Bh-uas. M. Drysdale – Gàidhlig | Gaelic

Sgioba Ciùil | Music Team:

a’ Bh-uas. S. Moore – Prìomh Thidsear – Na h-Ealain Chruthachail | Principal Teacher – Expressive Arts

a’ Bh-uas. C. Petersen (Clàrsach)

a’ Bh-uas E. Evans (Clàrsach)

a’ Bh-uas. G. NicLosgaidh (Ceòl)

Nuadh-Chànain | Modern Languages

a’ Bh-uas. G. Dominguez  – Spàinntis | Spanish

Mgr. J.P Vitry – Frangais | French 

Ealain | Art 

a’ Bh-uas. H. Deans

Matamataig | Maths 

Dr. E. Jones 

Sgioba Luchd-taic | Pupil Support Team:

a’ Bh-uas. S. Bryson 

a’ Bh-uas A. Eunson

a’ Bh-uas M. Gonzalez

a’ Bh-uas H. Hyslop

a’ Bh-uas T. Heath

a’ Bh-uas T. Kaur

Mgr. O. Mezger

a’ Bh-uas M. MacDougall.

a’ Bh-uas S. McKay

a’ Bh-uas M. NicArtair

A’ Bh-uas K. Phillips

a’ Bh-uas A. Ruiz

Mgr. A. Salmean

a’ Bh-uas J. Walker

a’ Bh-uas S. Waheed

a’ Bh-Uas N. Wyllie.

Dorsair |  Janitor

Mgr. M. Remmouche