Fàilte dhan làrach lìn againn! Lorgaidh sibh fiosrachaidh feumail mun sgoil anns na clàran suas gu h-àrd. 

Welcome to our school website! You will find useful information in the menus above and on each page. 

  • Airson fiosrachaidh mun luchd-obrach agus polasaidhean na sgoile, seall air Ar Sgoil. | For information about the staff and school policies, take a look at Our School.  
  • Airson fiosrachaidh pragtaigeach agus ceangailean ri formaichean feumail, seall air Oifis na Sgoile. | For practical information and links to useful forms, take a look at School Office.  
  • Airson faicinn na tha sinn air a bhith a’ dèanamh anns na clasaichean, seall air na Learning Journals. | To see what we’ve been up to in class, take a look at Learning Journals.