C3N – Seachdain a’ toiseachadh 01.04.19

Cànan

Air Diluain bha sinne a’ leughadh airson fiosrachadh.  Chuala sinn gun robh eun gu math sònraichte air a thighinn a Dhùn Èideann.  Leugh an tidsear a-mach earrann ag innse dhuinn gun robh eun air a faicinn ann an Dùn Èideann.  ‘S e lirpaLoof an t-ainm a bh’air an t-eun.  Chaidh sinn a-mach dhan raon-cluiche le currain is sheinn sinn òran ‘LipraLoof’ airson an t-eun.  ACH bha an tidsear a deanamh ‘Latha nan Gogaireachd’ oirnn.

Fonaigs

Bha sinn a’deanamh na fuaimean bhr, thr, fhr, phr, shr, ghr is dhr.

Matamataig

Rinn sinne roinneadh 6 agus 7 an t-seachdain seo. Rinn sinn gragaichean-loidhne cuideachd.

Pròiseact

Chruthaich sinn na tailm againn fhìn.

Ealain

Bha sinn a’ cruthachadh uighean na Caisge an t-seachdain seo.  Chriochnaich sinn na dearcan againn cuideachd.

Caraidean

Chruinnich sinn le na caraidean againn ann an sgoil-àraich air Dihaoine.

Obair-dachaigh

Bha feadhainn againn ag innse dhuinn mu dheidhinn an obair-dachaigh aca.  Dh’obraich iad uile cho cruaidh air an obair-dachaigh!

Obair Dhachaigh

Abair gu robh sinn fortanach, moiteil a’ coimhead air obair-dhachaidh clas a còig an-diugh.

Dh’ionnsaich sinn mu dhaoine inntinneach aig an robh Gàidhlig – fear a ghoid caoraich, fear a tha a’ fuireach air Liosmore is fear a bha na chluicheadair ball-coise!

Chruthaich a’ chlas faclairean inntinneach is bha dealbhan mìorbhaileach ann de na fasgaidhean a chruthaich iad.  Gu mìorbhaileach bha tòrr fios ann mu na h-eòin!

Coimhead air an imovie againn gus am faic thu cuid den obair againn!

Seo dealbh de chù leis an ainm Friday!  An creideadh tu, cha robh ach Gàidhlig aige!

Cù leis an ainm Friday.

My Movie 7

Cò bhuannaich? – Clas 6T

As deidh dhuinn gach bhòt a chunntadh gu faiceallach, tha sinn a-nis sàbhailte ri ràdh gun do bhuannaich ‘The Grey Hair Pullers’ (abair ainm!)

Feumaidh gun do chòrd na argamaidean agus adhbharan a bh’ aca ris a chlann, ach carson nach còrdadh? Àrainneachd nas sàbhailte agus barrachd daoine air busaichean poblach an àite càraichean airson truailleadh a sheòrsachadh – deagh beachd!

Mar sin, ‘s e iadsan a bhios nar pàrtaidh poileataigeach ann an clas 6T airson an ath teirm ma tha trioblaidean sam bith a nochdadh!

Abair gun robh iad toilichte!

Obraichean a tha àr mamaidhean agus dadaidhean a’ dèanamh

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn na diofar sheòrsaichean de obraichean ‘ s urrainn  dhuinn a dhèanamh nuair a tha sinn a’ fàs suas.

Tha sinn gu math fòrtanach gu bheil cuid de na pàrantan againn air tighinn  a-steach dhan  sgoil àraich airson innse  dhuinn mu dheidhinn na obraichean aca. Bha e gu math inntinneach agus spòrsail cluinntinn na bha aca ri ràdh.

Obair tidsear chiùil
Ag obair aig Pàlamaid na h-Alba
Obair dotair

 

We have been learning about the different types of jobs that we can do when we are older.

We are very fortunate that some of our parents have come into the sgoil àraich to tell us all about the jobs that they do. It has been very interesting and enjoyable listening to what they have had to say about their different jobs.

Cothrom Bhòtadh – Clas 6T

Thairis air an teirm, tha sinn air a bhith ag’ ullachadh iomairtean poileataigeach airson ar pàrtaidh poileataigeach pearsanta a phutadh.

Thòisich sinn le plana agus an uair sin, sgrìobh sinn sgriobt airson bhideo iomairt a chrutachadh gu soirbheachail.

 

As deidh sin, bha cothrom againn obair a dhèanamh le app ‘Green Screen’ agus pìos cairt uaine far an do rinn sinn a chùis air bhideothan iomairt spòrsail a chruthachadh nar buidhnean.

Feasgar an-diugh, bha cothrom againn gach bhideo fhaicinn agus an uair sin, rinn sinn bhòt deamocrasaidh far an robh againn ri am pàrtaidh as fheàrr a thagh (ach cha robh cead againn ar pàrtaidh fhèin a thaghadh idir!)

Gheibh sinn a-mach cò bhuannaich a-màireach, eek!

Obair-dachaigh – Clas 6T

An-diugh, thug sinn sùil thairis air obair dachaigh a bha sgoilearan air a dhèanamh agus chleachd sinn an cothrom airson ais-mholadh a chruthachadh a bha feumail agus còir.

Bha coig mionaidean socair aig a chlann ri cuairt timcheall an clas a thoirt airson an obair fhaicinn agus an uair sin, chosg sinn coig-deug mionaidean airson trì pìosan ais-mholadh a sgrìobhadh air na pìosan a chòrd ruinn as motha.

Rinn sinn uile a chùis air ais-mholadh a thoirt seachad agus chòrd e ruinn a bhith nan tidsearan airson coig-deug mionaid.  Mar a thuirt aon sgoilear, “wow, ’s urrainn obair dachaigh a bhith spòrsail!”

Faclan Cumanta

Thòisch Clas 1 ag ionnsachadh faclan cumanta a’ leughadh an t-seachdainn seo.  Dh’obraich sinn air na faclan; mi, mise, seo, agus.  Dh’fheuch sinn na faclan a’ lorg ann an leabhraichean leughaidh agus bhruidhinn sinn mu chruth a tha air na faclan airson ar cuideachadh le bhith aithneachadh.  Cumaidh sinn orinn an ath theirm ag obair air falcan cumanta eile. 

3F – 01.04.19 – Là na Gocaireachd

‘S e Là na Gocaireachd a bh’ ann air Diluain agus abair gun robh spòrs againn ann an 3F!

Dh’ ionnsaich sinn mu dheidhinn an t-isean Lirpaloof (Aprilfool), eun sònraichte a tha tighinn ath Afraga air na chiad làithean den Ghibhlean gach bliadhna. An tòiseach, dh’ ionnsaich sinn mar a tha sinn ag èisteachd airson fiosrachadh le bhith lìonadh a-steach dealbh den Lirpaloof a rèir am fiosrachadh a bha am broinn an artaigil naidheachd.

Bha an artagail naidheachd ag innse dhuinn tòrr fiosrachadh mu dheidhinn an t-isean. An robh fios agaibh gur è currain am biadh as fheàrr leotha? ‘S e sin an adhbhar gu bheil sgiathan soilleir orains aca! Airson an Lirpaloof a lorg, dh’ fheumadh sinn dol a-mach agus currain a crathadh san adhar, a seinn a h-ainm. Bha cuid a’ smaoineachadh gun do lorg iad e!

Chaidh sinn air ais dhan clas agus ionnsaich sinn mar a tha sinn a’ cruthachadh diagram agus aithisg sìmplidh mun na thachair san raon-cluiche.

Mu dheireadh, dh’ innis A’ Bh-Uas NicFheargais dhuinn gur è cleas a bh’ ann agus an uair sin, bha còmhradh fada againn mar clas mu dheidhinn stuthan a tha air loidhne, agus nach bu chòir dhuinn a creidsinn anns a h-uile rud a chitheas sinn air sgàth ‘s dòcha nach eil e fìor!